ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА ЧЕРКАЩИНІ

Автор(и)

  • Олена Геннадіївна Шестель Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • Тетяна Петрівна Литвин Черкаський державний технологічний університет , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.2.2020.213048

Ключові слова:

культурно-пізнавальний туризм, культура, етнічна спадщина, туристична інфраструктура, об’єкти культурної спадщини, туристичний потенціал

Анотація

У роботі проаналізовано перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму на Черкащині.

Актуальність дослідження пояснюється недостатнім висвітленням питання культурно-пізнавального туризму на Черкащині в науковій літературі. Необхідно зазначити, що культурно-пізнавальний туризм все більше привертає увагу туристів, оскільки Черкащина – регіон, у якому мандрівники можуть не лише задовольняти потреби відпочинку, користуючись рекреаційними зонами, а й розвиватися інтелектуально і духовно, відвідуючи численні культурно-історичні памятки.

Метою дослідження є виявлення специфічних історико-культурних регіонів, що виступають мотивом у культурно-пізнавальному туризмі.

Для досягнення мети потрібно виконати такі завдання: визначити перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму; проаналізувати питання мотивації туристів для відвідування того чи іншого культурно-історичного обєкта; висвітлити перспективи вирішення цих проблем.

Для досягнення мети було використано наступні методи дослідження: систематизація наукової літератури і теоретичний аналіз з метою визначення стану і теоретичного обґрунтування перспектив розвитку культурно-пізнавального туризму на Черкащині, методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, узагальнення.

У процесі написання статті доведено, що культурно-пізнавальний туризм – це активний спосіб ознайомитися з культурою та історією свого народу. Потенційних туристів можуть зацікавити пам’ятки історії, культури, архітектури, а також релігійні об’єкти Черкащини. Зауважимо, що в досліджуваному регіоні збереглося доволі багато пам’яток матеріальної та духовної культури, які приваблюють туристів не лише з усієї України, а й з інших країн. На жаль, не всі вони перебувають у належному стані. Таким чином, Черкащина має значний культурний, історичний, економічний, потенціал для розвитку культурно-пізнавального туризму.

У статті доведено, що на Черкащині доцільно запроваджувати культурно-пізнавальні тури, зважаючи на наявнісь ресурсів. Збільшенню кількості туристів сприятиме реставрація культурно-історичних об’єктів і розвиток туристичної інфраструктури

Біографія автора

Олена Геннадіївна Шестель, Черкаський державний технологічний університет

 

 

Посилання

Бейдик, О. (2001). Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. Київ: Альтерпрес.

Герасименко, В. Г. (ред.). (2016). Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія. Одеса: ОНЕУ.

Кифяк, В. Ф. (2003). Органiзацiя туристичної дiяльностi в Українi: навч. посіб. Чернівці: Книги-ХХІ.

Кляп, М. П., та Шандор, Ф. Ф. (2011). Сучасні різновиди туризму. Київ: Знання.

Кузьмук, О. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності. Взято з https://tourlib.net/statti_ukr/kuzmuk.htm (дата звернення: 12.04.2020).

Максанова, Л. Б., та Бураева, О. В. Живая традиционная культура как фактор устойчивого развития туризма. Взято з http://tourlib.net/statti_tourism/ maksanova.htm (дата звернення: 12.04.2020).

Мальська, М. П. та ін. (2012). Країнознавство: теорія та практика: підручник. Київ: Центр учбової літератури. Взято з http://194.44.152.155/elib/local/ sk768935.pdf (дата звернення: 13.04.2020).

Орлова, М. Л. (2009). Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області) (Дис…. канд. геогр. наук: 11.00.02). Одеса.

Поливач, К. А. (2012). Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. Київ: Ін-т географії НАН України.

Приймак, Д. Й. (2015). Релігійне паломництво як фактор розвитку сучасного туризму. Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць, 100, 149-152.

Стратегія розвитку Черкаської області до 2020 року. Взято з http://ck-oda.gov.ua/ docs/2018/03012018.pdf (дата звернення: 12.04.2020).

Цюрупа, М. В. (2004). Осмислення феномену туризму в європейській історико-філософській традиції. В Філософія туризму. Київ: Кондор, 22-44.

Чепурда, Г. М. (2018). Сентиментальний туризм та збереження культурної самобутності: шляхами єврейських містечок України. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Черкаси, 22–23 берез. 2018 р.): у 2 т. / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 281-287.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-27

Номер

Розділ

Статті

URN