Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

У журналі висвітлюються актуальні питання розвитку туристсько-рекреаційної сфери та готельно-ресторанного бізнесу, екологічно безпечного використання рекреаційних ресурсів, проблем здорового харчування суспільства та новітніх технологій в харчовій промисловості.

 

У випадку позитивного рішення щодо розгляду статті авторам надсилаються листи-підтвердження про публікацію статті. Кошти перераховуються на рахунок, реквізити якого надсилаються автору разом з підтвердженням. Вартість публікації складає 50 грн за 1 сторінку тексту. Додатково автором оплачується вартість пересилки журналу, здійснюваної Новою поштою.

Збірник не стягує додаткових коштів за подання.

Увага! Оплата здійснюється тільки після підтвердження прийому статті, що підлягає опублікуванню.

Статті, написані авторами (колективами авторів) з зарубіжних країн на високому науковому рівні, мають пріоритетне право розгляду та публікації.

Подаючи матеріали для публікації, автори автоматично погоджуються з угодою про передачу авторських прав.

Редакційною колегією при відборі статей до публікації особлива увага приділятиметься їхній структурі та змісту на відповідність тематичним рубкрикам журналу.

Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали:

 1. Стаття, написана українською, російською або англійською мовою. 
 2. Відомості про автора(ів).
 3. Авторська згода.
 4. Наукова рекомендація від доктора наук для авторів, що не мають наукового ступеня (засвідчена належним чином). 

Матеріали подаються до Редакції журналу на електронну адресу: turdepchstu@ukr.net

УВАГА! За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

Усі статті проходять незалежне закрите рецензування та перевірку на плагіат. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється незалежними внутрішніми і зовнішніми рецензентами (подвійне «сліпе» (double-blind review) рецензування: рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів; автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Обсяг статті 8-12 сторінок.

Загальний обсяг публікації (включаючи назву статті, відомості про автора (авторів), анотації, ключові слова, текст статті, використані джерела, references) не повинен перевищувати 12 сторінок (до 22 тис. знаків з пробілами) формату А4.

 

Наукові статті повинні містити такі елементи:

 • УДК;
 • інформація про авторів;
 • назва статті;
 • анотація мовою, якою написана стаття;
 • ключові слова;
 • вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • методологія та методи дослідження (за необхідністю);
 • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом. Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті;
 • подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю);
 • список літератури. Оформлення  списку використаних джерел та цитувань у тексті статті подаються за міжнародними стандартами APA style (стиль Американської психологічної асоціації) (див. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples);
 • публікація українською мовою супроводжується анотацією англійською мовою (від 1800 знаків); публікація англійською мовою супроводжується анотацією українською мовою (від 1800 знаків); публікація російською мовою супроводжується анотацією українською та англійською мовами (1800 знаків).

 

Розташування структурних елементів статті:

Матеріали для публікації в електронному виданні повинні бути написані українською, російською або англійською мовою й оформлені таким чином:

 • у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий); у кожному наступному рядку:
 • (у називному відмінку виділити жирним курсивом) Ім’я Прізвище;
 • (по центру прописними літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;
 • (з абзацу, курсив) резюме і ключові слова мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 1800 знаків).
 • (з абзацу, курсив) Ключові слова: (5-6 слів за алфавітом через крапку з комою);
 • текст статті;
 • (по центру виділити жирним) Список посилань, транслітерація (REFERENCES). Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт http://www.translit.kh.ua (вибираємо варіант (BGN)); для транслітерації російського використовується безкоштовний сайт http://www.translit.ru (у списку «варіанти», що розкривається, вибираємо варіант системи Держдепартаменту США (BSI)).
 • публікація українською мовою супроводжується анотацією англійською мовою (від 1800 знаків); публікація англійською мовою супроводжується анотацією українською мовою (від 1800 знаків); публікація російською мовою супроводжується анотацією українською та англійською мовами (1800 знаків): ініціали авторів прізвища (виділити жирним курсивом); НАЗВА СТАТТІ (по центру виділити жирним прямим); Резюме (Summary)(по центру); (з абзацу, курсив)  текст анотації (1800 знаків); (з абзацу, курсив) Ключові слова: (5-6 слів за алфавітом через крапку з комою).

Вимоги для оформлення тексту:

 • –шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1 інтервал, абзацний відступ – 10 мм; поля: зліва - 20 мм, справа - 15 мм, зверху та знизу - 20 мм);
 • Рисунки повинні бути обов’язково згруповані або вбудовані в об’єкт (рисунок MS Word) і не повинні перевищувати за розміром 13,5х18 см; шрифт – Times New Roman, кегль 8–10. Скановані рисунки не приймаються! Колір та затінення в рисунках не допускаються!
 • Діаграми – у редакторі діаграм.
 • Таблиці: шрифт – Times New Roman, кегль  8–10.
 • Формули – у редакторі формул MS Equation.
 •  Усі таблиці та рисунки повинні мати назви і бути пронумеровані (у т.ч. формули).
 • ·         Рисунки, таблиці та формули відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним порожнім рядком. 
 • Рисунки та таблиці, розміщені на сторінках з альбомною орієнтацією, не допускаються!

 

Анотація

Обсяг анотації має складати не менше 1800 знаків. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження. 

Рекомендований шаблон для написання анотації:

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання…… Основною метою проведеного дослідження є …….. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми….. засвідчила, що ……. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що ……….. Дослідження питання… в статті здійснено в наступній логічній послідовності: ………. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи ……. , періодом дослідження обрано роки…… Об’єктом дослідження обрана компанія (країни, регіони, університети, процеси…….), оскільки саме вони ……. В статті представлено результати емпіричного аналізу ……, який засвідчив, що ….. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що …… Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для….

 

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)

В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

 

Цитування та список літератури. 

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:

 • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006); 
 • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;
 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені щодо повноти та точності.

Оформлення списку літератури за міжнародним бібліографічним стандартом АРА. 

Зверніть увагу:

 • посилання на джерела статистичних даних - обов'язкові;
 • посилання на публікації дослідників - обов'язкові;
 • кількість посилань на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті – не більше двох;
 • посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;
 • роботи авторів, прізвища яких згадуються в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті та повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу;
 • посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до зазначеного документа; 
 • усі джерела, які подані в списку літератури, повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу.

 

Відомості про автора:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
 2. Місце роботи / назва ВНЗ (повністю).
 3. Посада.
 4. Науковий ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Робоча адреса.
 7. Робочий телефон.
 8. Адреса для листування.
 9. Контактний телефон.
 10. E-mail.
 11. ORCID. 
 12. Reseacher ID
 13. Scopus ID. 

Усі зазначені відомості повинні бути надані повністю та достовірно.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії.
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування (див. http://journals.uran.ua/index.php/2306-4420/help/view/editorial/topic/000044).

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Приклад оформлення статті

УДК 338.483(477.83)

Н. В. Коваленко, О. А. Кравчук

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ КУРОРТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У роботі наведено аналіз сучасного стану розвитку бальнеологічних курортів Львівської області (Трускавець, Моршин, Східниця) та оцінка подальших перспектив їх економічного розвитку на сучасному етапі Показано, що проблема аналізу стану та перспектив санаторно-курортної галузі є однією з найактуальніших в контексті побудови в нашій країні соціально орієнтованої ринкової економіки….

Ключові слова: бальнеологічні курорти, туристична інфраструктура, санаторно-курортна галузь

Постановка проблеми та її актуальність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Мета статті.

Викладення основного матеріалу дослідження. 

Висновки. 

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Позиції (джерела) основного блоку («СПИСОК ПОСИЛАНЬ»), упорядковуються за абеткою: спочатку джерела, які викладені кирилицею, за зведеною україно-російською абеткою, слідом – викладені латиницею або іншим написанням (наприклад, ієрогліфами) у латинський транслітерації, за зведеним латинським алфавітом (алфавітні списки автоматично формуються програмою «Word»). Джерела не нумеруються.

У похідному блоці (REFERENCES) букви кирилиці в іменах і назвах українських / російських джерел замінюються буквами латиниці (транслітерація), до всіх назв додається англійський переклад. Якщо в списку літератури (основний блок) є посилання на іноземні публікації, вони дублюються в списку, наведеному латиницею. В англомовній статті література наводиться мовою оригіналу.

Приклади бібліографічного опису джерел відповідно до стандарту АРА

Список посилань / References

Книга одного автора:

Кудряшов, Л. (2002). Стандартизация, метрология и сертификация в пищевой промышленности. Москва : ДеЛиПинт, 302.

Kudryashov, L. (2002). Standartizatsiya, metrologiya i sertifikatsiya v pishchevoy promyshlennosti [Standardization, metrology and certification in the food industry]. Mosсow : DeLy`Py`nt, 302 [in Russian].

Книга двох авторів:

Абрамова, Ж. & Оксенгендлер, Г.(1985). Человек и противоокислительные вещества. Львов: Наука, 228.

Abramova, Zh. & Oksengendler, G.(1985). Chelovek i protivookislitel'nye veshchestva [Man and antioxidants]. L`vov: Nauka, 228.

Колективна монографія:

Андрющенко, Т. І., ред. (2015). Естетична освіта педагога : колект. моногр. Київ, 172.

Andriuschenko, T. I., ed. (2015). Estetychna osvita pedahoha [Aesthetic education of Pedagogue]. Kyiv, 172 [іn Ukrainian].

Стаття у науковому журналі, збірнику наукових праць:

Подождук, Д. (2004) Українська ввічливість – золотий скарб народної етнокультури. Народна творчість та етнографія. (№ 6), 61–68.

Podozhduk, D. (2004) Ukrayins`ka vvichly`vist` – zoloty`j skarb narodnoyi etnokul`tury`[Ukrainian politeness is a golden treasure of folk ethnoculture]. Narodna tvorchist` ta etnografiya. (# 6), 61–68.

Автореферат дисертації, дисертація:

Орлова, М. Л. (2009) Ресурси етнічного туризму регіону : суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області) : дис….канд. геогр. наук : 11.00.02. Одеса, 251 с.

Orlova, M. L. (2009) Resursy` etnichnogo tury`zmu regionu : suspil`no-geografichna ocinka (na materialax Odes`koyi oblasti) [Ethnic tourism regional resourses: socio-geographical assessment (based on Odessa region materials)]: dy`s….kand. geogr. nauk : 11.00.02. Odesa, 251 s.

Електронний ресурс:

Будстандарт. Сервіс документів. Взято з http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=50873.

Budstandart. Servis dokumentiv [Building standard. Service of documents]. Retrieved from http://online.budstandart.com/ ua/catalog/doc-page.html?id_doc=50873.

 

N. V. Kovalenko, O. A. Kravchuk

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF LVIV REGION BALNEOLOGICAL RESORTS

Summary

The paper presents the analysis of the current state of development of balneological resorts of Lviv region (Truskavets, Morshyn, Skhidnytsya) and assessment of the future prospects of their economic development at the present stage. It is shown that the problem of the analysis of the status and prospects of health resort industry is one of the most relevant in the context of building the socially oriented market economy in our country

Keywords: balneological resorts, tourist infrastructure, health resort industry

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.