ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Автор(и)

  • Олена Анатолівна Старинець Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • Дмитро Володимирович Гаращенко Черкаський державний технологічний університет , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.2.2020.213043

Ключові слова:

комунікативні компетенції, технології дистанційного навчання, інформаційні технології, онлайн-платформи, онлайн-сервіси, підкасти

Анотація

Стаття присвячена темі розробки єдиної методики проведення дистанційних практичних занять з іноземної мови у немовних ВНЗ, особливо для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Потреба галузі готельно-ресторанного господарства у спеціалістах, які вільно послуговуються іноземною мовою у професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових підходів для вирішення проблеми оптимізації дистанційного навчання іноземних мов студентів цієї спеціальності з метою удосконалення їхнього рівня мовної та мовленнєвої підготовки. Мета статті полягає у розгляді та узагальненні ефективних засобів навчання з використанням інноваційних технологій дистанційної освіти у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».

Наукова новизна полягає у розробці ефективних педагогічних методів і прийомів з використанням інноваційних технологій для дистанційного навчання іноземної мови за професійним спрямуванням і є спробою визначити найзручніші платформи та онлайн-сервіси для подальшої розробки ефективної методики викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».

Охарактеризовано використання у дистанційному процесі навчання англійської мови (за професійним спрямуванням) платформи ZOOM, програми Viber, сервісів та онлайн-ресурсів Kahoot, Flipgrid, LearnEnglish від British Council, LinguaLeo.

Вибір конкретної платформи дистанційного навчання та рекомендації певних онлайн-сервісів залежить від рішення викладача, який повинен орієнтуватися на програмні вимоги, рівень знань студентів та їх вмотивованість, технічні можливості. Загалом спектр платформ, сайтів, служб і сервісів онлайн, підкастів для вдосконалення навичок аудіювання, читання, письма і говоріння є нескінченним, і потрібно орієнтуватися на рівень і мету вивчення мови в кожному конкретному випадку.

Посилання

Андреев, А. А. (1999). Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях (Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 – теория и методика обучения (создание и использование средств обучения)). Москва. Взято з https://www.dissercat.com/content/didakticheskie-osnovy-distantsionnogo-obucheniya-v-vysshikh-uchebnykh-zavedeniyakh

Герасименко, І. В. (2014). Використання технологій дистанційного навчання в підготовці майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук. Інформаційні технології і засоби навчання, 41(3), 232-247.

Григоренко, С. Е., Сагалаева, И. В., и Фисунова, Н. В. (2018). Online-занятие как одна из форм дистанционного обучения иностранному языку в ВУЗе. Современные проблемы науки и образования, 5. Взято з http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28088

Олійник, О. В. (2014). Інноваційні технології дистанційного навчання іноземної мови для студентів немовних ВНЗ. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 38, 238-246.

Романюк, С. М. (2016). Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз із сучасних платформ та онлайн-сервісів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки, 1(11), 318-325.

Сидоренко, І. А. (2014). Дистанційна освіта як сучасний метод викладання іноземної мови. Придніпровські соціально-культурні читання: матеріали ІІІ всеукр. наук. конф. з міжнар. участю у 4 ч., (м. Дніпропетровськ, 29 листоп. 2014 р.), 2.

Тимченко, А. А., Триус, Ю. В., Стеценко, І. В., та Оксамитна, Л. П. (2010). Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: монографія. Черкаси: МакЛаут.

Триус, Ю. В., Герасименко, І. В., та Франчук, В. М. (2012). Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: метод. посіб. Черкаси.

British Council: Learn English Online. Взято з https://learnenglish.britishcouncil.org

Kahoot. Взято з www.kahoot.it.

Lingualeo. Взято з https://lingualeo.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-27

Номер

Розділ

Статті

URN