НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Світлана Станіславівна Бєляєва Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • Ірина Валентинівна Герман Черкаський державний технологічний університет , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.2.2020.213039

Ключові слова:

готельне господарство, нормативні вимоги, організація, стандарти

Анотація

У роботі наведено аналіз чинної нормативно-правової бази щодо питань організації діяльності готельного господарства в Україні. Здійснено оцінювання динаміки змін у сфері готельного бізнесу з урахуванням вимог сьогодення та врахування необхідності дотримуватися більш жорстких заходів стосовно забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, безпеки у зв’язку з умовами карантину, спричиненими пандемією COVID-19.

Подано аналіз теоретико-методичних розробок щодо термінологічної бази та сутнісної характеристики ряду дефініцій, які стосуються питань організації господарської діяльності готелів як в Україні, так і за її межами.

Мета дослідження – аналіз сучасної нормативно-правової бази з питань організації діяльності готельного господарства в Україні в сучасних умовах.

Під час наукового дослідження використано аналітичні, статистичні методи, методи порівняння тощо. Враховуючи виклики часу в напрямі створення безпечних умов для організації та надання відповідних якісних послуг у сфері туризму, систематизовано основні чинні нормативні документи (міжнародні, вітчизняні, галузеві тощо) та акцентовано увагу на нагальній потребі розробити на міжнародному рівні відповідні індикатори та критерії їх удосконалення й адаптації до реальних умов їх впровадження на місцях.

У статті доведено, що якість надання готельних послуг залежить від комплексу заходів і дій в їх гармонічному поєднанні та синергії. Систематизація різних факторів впливу на хід розробки та визначення інструментів щодо впровадження стандартів, врахування адаптивних чинників для реалізації нормативних вимог має стати рушійною силою в напрямі гарантування якості готельних послуг на всіх рівнях господарювання.

Стаття узагальнює аргументи щодо питання необхідності враховувати в державних стандартах України вимоги міжнародних стандартів у сфері організації та надання готельних послуг.

За результатами дослідження зроблено висновки про те, що знання та дотримання нормативно-правових вимог до організації готелю має вагоме значення для забезпечення якості організації та надання основних і додаткових послуг туристам, сприяє не тільки безпечному перебуванню в готелі чи іншому закладі розміщення, але й відповідному рівню комфорту та привабливості для подальшого попиту серед різних груп споживачів.

Результати дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму, готельно-ресторанної справи, сфери послуг у цілому, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» тощо.

Посилання

Всесвітня туристична організація. Вікіпедія. Взято з https://uk.wikipedia.org/wiki/

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація малих готелів та апартаментів України». ВГО «АМГАУ». Взято з https://vkursi.pro/card/vho-amhau-35142910

Господарський кодекс України (2003): Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України, 18, 19-20, 21-22. Ст. 144.

Давидова О. Ю. (2017). Формування системи інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. Бізнес Інформ, 11, 459-464.

Законодавча база України (2020). Київ. Взято з http://search.ligazakon.ua/search/ business/instruction/ua/

Іжі М. М. та ін. (2016). Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності: монографія; за заг. ред. М. М. Іжі. Одеса: ОРІДУ НАДУ.

Колективні засоби розміщування в Україні у 2018 році (2019): стат. інформація. Державна служба статистики. Київ.

Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України, 30. Ст. 141. Поточна редакція від 01.01.2020 р. № 27-ІХ.

Коркуна О. та ін. (2019). Організація готельного господарства: навч.-метод. посіб. для студ. спец. 241 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форм навч. Львів.

Крамаренко М. О. (2018). Наукові засади архітектурно-планувальної організації курортних готелів. Дис. … канд. арх. (доктора філософії) за спец. 18.00.02. Київ.

Круль Г. Я. (2017). Основи готельної справи: навч. посіб. Київ.

Матвійчук Л. Ю. (2016). Регіональні особливості розвитку готельного господарства в Україні. Економічні науки, 13, 265-273.

Милашко О. Г. (2018). Оцінювання стану та розвитку колективних засобів розміщування Одеської області. Глобальні та національні проблеми економіки, 21, 711-715.

Мілашовська О. І. та ін. (2017). Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Економіка та суспільство, 8, 431-435.

Податковий кодекс України (2011): Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. Відомості Верховної Ради України, 13. Ст. 112.

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року в 2017 році: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.06.2017 № 958. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0958731-17

Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803. Редакція від 01.01.2020. Взято з https://zakon.rada.gov.ua

Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства: Постанова КМУ від 17.03.2011 р. № 279. Взято з http://zakon5.rada.gov.ua/

Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19. Із змінами. Редакція від 12.11.2010. Взято з http://zakon5.rada.gov.ua/

Про затвердження форми свідоцтва про встановлення категорії готелю (2012): Наказ Міністерства інфраструктури України від 23.01.2012 № 28. Зі змінами. Офіційний вісник України, 13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-27

Номер

Розділ

Статті

URN