ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ «SOFT SKILLS» У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Олена Шестель Черкаський державний технологічний університет , Україна https://orcid.org/0000-0002-3073-6559
  • Олена Старинець Черкаський державний технологічний університет , Україна https://orcid.org/0000-0002-1915-8305
  • Алла Данилюк Черкаський державний технологічний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.1-2(3-4).2021.241490

Ключові слова:

«soft skills», «hard skills», навички, компетентності, професійна діяльність, сфера обслуговування

Анотація

У статті проаналізовано роль та підходи до формування «soft skills» у процесі навчання та професійній діяльності фахівців сфери послуг.  

Актуальність пропонованого дослідження полягає в недостатньому висвітленні в науковій літературі ролі «soft skills» у професійній діяльності фахівців сфери послуг. Необхідно зауважити, що роль «soft skills» у процесі виконання професійних завдань фахівців різних галузей знань все більше привертає увагу науковців, що зумовлено, насамперед, процесами глобалізації, націленістю на європейські стандарти якості у сфері послуг, а також вимогами роботодавців до рівня володіння працівниками не лише професійними, а й соціальними навичками.

Метою дослідження є визначення ролі та підходів до формування «soft skills» у процесі навчання та професійній діяльності фахівців сфери послуг.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання: визначити педагагічні умови формування «м’яких» компетентностей у здобувачів вищої освіти спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа», які є вкрай важливими для щоденної професійної діяльності фахівців сфери гостинності, проаналізувати перспективи розвитку «soft skills» власне в процесі професійної діяльності, під час професійних стажувань тощо, а також проаналізувати сучасні вимоги роботодавців до рівня володіння соціальними навичками.

Досягнення поставленої мети зумовило використання наступних методів дослідження: систематизація сучасної наукової літератури, теоретичний аналіз наукових джерел для визначення стану і теоретичного обґрунтування ролі «soft skills» у професійній діяльності фахівців сфери послуг. Методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, узагальнення.

Під час написання статті доведено, що соціальні навички відіграють важливу роль у професійній діяльності фахівців сфери гостинності, оскільки виконання повсякденних завдань пов’язане з комунікацією, у тому числі спілкуванням іноземними мовами, умінням працювати в команді, вмінням налагоджувати співпрацю, стресостійкістю, здатністю діяти соціально відповідально тощо. Зауважимо, що при аналізі вимог ринку праці було виявлено, що роботодавці все більше приділяють увагу володінню майбутніми працівниками не лише професійними знаннями, вміннями та навичкам, а «м’якими» компетентностями.

Посилання

Айнгорн, Е., & Олексив, Н. (2013) Совершенствование учебного процесса в Луцком национальном техническом университете в рамках реализации проекта Tempus «Promeng». Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : науковий журнал. № 11, 172–176. Взято з http://ki.lutsk-ntu.com.ua/node/127/section/30 (дата звернення: 16.07.2021).

Длугунович, Н. А. (2014) Soft skills як необхідна складова підготовки IT-фахівців. Вісник Хмельницького національного університету. № 6 (219). 239–242. Взято з http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/2014_6/47.pdf (дата звернення: 15.07.2021).

Казачінер, О. С. (2019) «Hard skills» та «soft skills» інклюзивно компетентного вчителя іноземної мови. Інноваційна педагогіка. Т. 1, 153–156. Взято з http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_1/35.pdf (дата звернення: 15.07.2021).

Коваль, К. О. (2015) Розвиток «soft skills» у студентів – один з чинників для їх працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. № 2, 162–167. Взято з https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/827/826 (дата звернення: 15.07.2021).

Кушмар, Л., Колот, Л., & Дубініна, О. (2020) Формування SOFT SKILLS на основі Business Partner (Пірсон). Сучасні дослідження з іноземної філології. № 18, 309–320. Взято з http://respacoll.uzhnu.edu.ua/article/view/213963 (дата звернення: 16.07.2021).

Лавриш, Ю. (2015) Навички соціальної взаємодії як необхідна складова підготовки інженерів у сучасному університеті. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. 37, 104–111. Взято з file:///C:/Users/Maks/Downloads/gvpdpups_2015_37_14.pdf (дата звернення: 15.07.2021).

Махначова, Н. М., & Мідляр, А. К. (2017) «Soft Skills» керівника підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Випуск № 17. С. 380–383. Взято з http://global-national.in.ua/archive/17-2017/80.pdf (дата звернення: 16.07.2021).

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021–2023 роки. Взято з https://strategy2027-ck.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/PLAN-REALIZATSIYI-STRATEGIYI-2021-2023-NOVA-REDAKTSIYA.pdf (дата звернення: 15.07.2021).

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#n182 (дата звернення: 16.07.2021).

Шестель, О. Г., Старинець, О.А., Литвин, Т.П., & Куракін, О.Б. (2020) Специфіка формування «soft skills» фахівців сфери обслуговування у процесі вивчення іноземних мов. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. № 32. С. 244–248. Взято з http://www.aphn-journal.in.ua/archive/32_2020/part_2/44.pdf (дата звернення: 16.07.2021).

Business Soft Skills durch Fremdsprachen. Взято з https://www.brainread.com/business-soft-skills-durch-fremdsprachen/ (дата звернення: 15.07.2021).

Koev, Stoyan Radev, Chepurda, Larysa, Sardak, Sergii, Zhylinska, Lyudmila & Naboka, Yuriy (2019). Smart-entrepreneurship Education in Training of the Hotel Business Specialists. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 22. Issue 4. P. 1–5. Взято з https://www.abacademies.org/articles/Smart-entrepreneurship-education-in-training-1528-2651-22-4-409.pdf (дата звернення: 15.07.2021).

Robota.ua. Взято з https: //rabota.ua/company3568803/vacancy8633625 (дата звернення: 16.07.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті

URN