ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олена Геннадіївна Шестель Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • Світлана Станіславівна Бєляєва Черкаський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.1.2020.206458

Ключові слова:

внутрішній туризм, етнічна спадщина, етнічний туризм, етнос, національний характер

Анотація


У роботі представлено аналіз перспектив розвитку внутрішнього етнічного туризму в Україні.

Актуальність дослідження пояснюється недостатнім висвітленням питання етнічного туризму в науковій літературі. Необхідно відзначити також потребу людей в етнічній ідентифікації, що підтверджується зростанням популярності етнічного туризму в Україні.

Метою дослідження є виявлення специфічних історико-культурних регіонів і пов’язаних з ними традиції, що виступають мотивом в етнографічному туризмі.

Визначено загальні проблеми розвитку етнічного туризму; проаналізовано проблему мотивації туристів для відвідування того чи іншого місця; виявлено особливості культури і традицій історико-культурних регіонів, привабливих для туристів, що цікавляться етнографією; висвітлено перспективи вирішення цих проблем.

Використано наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і систематизація наукової літератури – з метою визначення стану і теоретичного обґрунтування перспектив розвитку внутрішнього етнічного туризму в Україні, а також методи емпіричного дослідження: експеримент, порівняння, узагальнення, спостереження.

Показано, що етнічний туризм – це активний спосіб вивчити історію свого народу. Потенційних туристів можуть зацікавити релігійні об’єкти, пам’ятки історії, культури, архітектури. Українці зберегли основні елементи традиційної, матеріальної та духовної культури своїх національних спільнот, отже Україна має значний культурний, економічний, виховний потенціал для розвитку етнічного туризму. Доведено, що Україна має значний потенціал для запровадження етнотурів, зважаючи на наявність етнотуристичних ресурсів. Зазначено, що проведення етнічних фестивалів, що репрезентують самобутні традиції, автентичні обряди та звичаї, неповторна національна кухня, гостинність українців сприяють збільшенню кількості туристів.

Біографії авторів

Олена Геннадіївна Шестель, Черкаський державний технологічний університет

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Світлана Станіславівна Бєляєва, Черкаський державний технологічний університет

 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

Гуляев, В. Г. (2003) Туризм: экономика и социальное развитие. Москва : Финансы и статистика, 302 с.

Джаман, В. О. & Костащук, І. І. (2009) Національна структура населення етноконтактних зон. Чернівці : ЧНУ, 288 с.

Дутчак, О. Теоретико-методологічні проблеми українського етнотуризму : Історіографія. Взято з www.pu.if.ua/depart/../life/Dutczak%20O.doc (дата звернення: 12.10.2019)

Жайворонок, В. (2006) Знаки української етнокультури: Словник-довідник. Київ : Довіра, 703 с.

Кифяк, В. Ф. (2003) Органiзацiя туристичної дiяльностi в Українi : навч. посіб. Чернівці : Книги-ХХІ, 300 с.

Максанова, Л. Б. & Бураева, О. В. Живая традиционная культура как фактор устойчивого развития туризма. Взято з http://tourlib.net/statti_tourism/maksanova.htm (дата звернення: 12.10.2019).

Малова, Н. М. (2002) Этнический туризм: проблемы, тенденции, перспективы. Туризм и культурное наследие: Межвузовский сборник научных трудов. Саратов : Изд-во Саратовского университета, 72–79.

Орлова, М. Л. (2009) Ресурси етнічного туризму регіону : суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області) : дис. .канд. геогр. наук : 11.00.02. Одеса, 251 с.

Пархоменко, Т. С. (2004) Антропологія туризму. Філософія туризму : навч. посіб. Київ : Кондор, 268 с.

Подождук, Д. (2004) Українська ввічливість – золотий скарб народної етнокультури. Народна творчість та етнографія. (№ 6), 61–68.

Пономарьов, А. П., Артюх, Л. Ф., & Косміна, Т. В. (1993) Українська минувшина [Текст] : Ілюстрований етнографічний довідник. Київ : Либідь, 256 с.

Янів, В. (2006) Нариси до історії української етнопсихології. Київ : Знання, 340 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-26

Номер

Розділ

Статті

URN