СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Світлана Станіславівна Бєляєва Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • Олена Геннадіївна Шестель Черкаський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.1.2020.206434

Ключові слова:

нормативи, послуги, правове забезпечення, туризм, якість

Анотація

У роботі наведено аналіз сучасних тенденцій нормативно-правового регулювання щодо якості організації та надання послуг у сфері туризму. Здійснена оцінка змін, які відбулися відносно нормативних документів, стандартизації процесів, термінологічної бази та механізму регулювання вимог до якості, контролю за виконанням цих вимог.

Мета дослідження – аналіз сучасної нормативно-правової бази з питань якості організації та надання послуг у сфері туризму.

Під час наукового дослідження використані інформативно-аналітичні методи, методи порівняння тощо. Систематизація нормативних джерел та підходів щодо вирішення проблеми адаптації нормативів, діючих в Україні, до міжнародних стандартів, засвідчила про нагальну потребу залучати науковців-фахівців у сфері стандартизації та якості продукції, послуг для розробки відповідної нормативно-правової бази.

У статті доведено, що саме завдяки застосуванню та дотриманню вимог стандартів створюються передумови для досягнення якісних показників як в окремому випадку, так і щодо вирішення комплексних завдань.

Стаття узагальнює аргументи щодо питання необхідності в державних стандартах України враховувати вимоги міжнародних стандартів якості.

За результатами дослідження зроблено висновки про стратегічне значення впровадження системи управління якістю, зокрема з урахуванням зміни потреб, цілей, різновидів продукції, процесів і послуг, а також відмінностей у структурній організації суб’єктів господарювання.

Підкреслено вагому роль державних стандартів щодо сприяння покращенню результативності системи управління якістю та, відповідно, задоволення потреб замовника послуг і безпосередньо споживача.

В статті доведено, що описані в стандартах процеси, які належать до системи управління якістю, мають враховувати не тільки загально-концептуальні засади якості, але чітко визначати якісні показники щодо управління процесами, логістикою, виробництвом продукції та послуг і їх вимірюванням як за кількісними, так і за якісними параметрами.

Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму, готельно-ресторанної справи, сфери послуг у цілому, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» тощо.

Біографії авторів

Світлана Станіславівна Бєляєва, Черкаський державний технологічний університет

Кандидат еконогмічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Олена Геннадіївна Шестель, Черкаський державний технологічний університет

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

Будстандарт. Сервіс документів. Взято з http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=50873

Войтович, С. Я. & Данилюк, Т. І. (2013) Значення та тенденції становлення сфери послуг в Україні. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10(38), С. 27–32.

Гук, Н. А. Інструменти регулювання міжнародного туризму в Україні. Взято з http://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm.

ДНАОП. Законодавча база. Взято з https://dnaop.com/html/32617/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_ISO_9000_2007.

Лютак, О. М. & Савош, Л. В. & Кравчук, О. Я. (2013) Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону. Актуальні проблеми економіки. № 11(149), С. 230–239.

Лютак, О. М. (2016). Особливості нормативно-правового регулювання міжнародних туристичних зв’язків України. Причорноморські економічні студії. Випуск (12-1), 27–30.

Международная организация по стандартизации. Взято з https://www.iso.org/ru/home.html.

Серьогін, П. Ю. (2002) Правове регулювання міжнародних туристичних відносин. Автореф. … к.юрид.наук за спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. К.: КНУ ім. Шевченка. Взято з http://tourlib.net/aref_tourism/serogin.htm.

UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition. Взято з http://www.eunwto.org/doi/pdf/ 10.18111/9789284416899.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-26

Номер

Розділ

Статті

URN